พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แบ่งส่วนดำเนินการตามพันธกิจเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนนิทรรศการ (Exhibition)

โดยจัดในรูปนิทรรศการซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวซึ่งจะเป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้หลากหลายและทันสมัย และส่วนตัวอย่างสำหรับอ้างอิง (Reference collection) เป็นส่วนของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ที่มีการเก็บรวบรวมและจำแนกชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา เทียบเคียงตัวอย่าง นำไปสู่การผลิตงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา นิทรรศการทางธรรมชาติวิทยา 1.นิทรรศการนอกอาคาร จัดแสดงตัวอย่างหินชนิดต่างๆ เรียงตามทางเดินรอบอาคาร พร้อมป้ายอธิบายบอกชื่อ และประโยชน์ รวมถึงแหล่งที่พบ นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของประติมากรรมไดโนเสาร์ 3 ตัว อีกด้วย 2.ห้องโถง จัดแสดงผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดทักษะจากงานวันเด็กแห่งชาติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อการประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนผู้มีความสามารถ
3.กำเนิดโลกและมาตราธรณีการ (Earth Study) จัดแสดงที่ชั้น 1 นิทรรศการชั้นนี้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับระบสุริยจักรวาล การเกิดโลก กำเนิดประเทศไทย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศของประเทศลอดจนธรณีสัณฐานของภาคใต้ประเทศไทย ตลอดทางเดินจะแสดงเรื่องราวของโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่กำเนิดโลกจนเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิต มีการแสดงตัวอย่างหิน แร่ และซากฟอสซิลที่ค้นพบในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงแบบจำลองมหายุคต่างๆของโลก และป่าโบราณยุคคาร์บอนิเฟอรัสอีกด้วย 4.มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ (Amazing Nature) จัดแสดงที่ชั้นลอย เป็นนิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความรู้หลากหลายและทันสมัย เช่น การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลไกภายในสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยนำเสนอในรูปแบบของเครื่องเล่นและหุ่นจำลองที่สัมผัสและจับต้องได้ เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วม รับความรู้และความเพลิดเพลินในขณะเดียวกัน อกจากนี้ยังมีหุ่นจำลองพร้อมคำบรรยายวิวัฒนาการบรรพบุรุษของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand