ศาลปค.สูงสุดแนะบ.ไทยทีวีฟ้องสนง.กสทช.

“ศาลปกครองสูงสุด”กลับคำสั่ง ให้ศาลชั้นต้น รับคำฟ้อง บ.ไทยทีวี ปม กสทช.พักใช้ใบอนุญาตได้ พร้อมแนะแก้คำฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก สนง.กสทช.แทน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ในคดีที่บริษัทไทยทีวี จำกัด ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กรณี กสทช.มีคำสั่งให้บริษัทไทยทีวีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลรายปี และค่าประมูลคลื่นความถี่ ภายหลังบริษัทไทยทีวีได้ขอยกเลิกใบอนุญาตและเลิกประกอบกิจการไปแล้วนั้น โดยบริษัทไทยทีวีได้ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ และขอให้ กสทช.ชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน 1 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง รวมทั้งให้ กสทช.ชดใช้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดแทนบริษัทไทยทีวี  โดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจและคำสั่งทางปกครอง รวมทั้งบริษัทไทยทีวีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเรียกค่าเสียหายดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลปกครองชั้นต้นจึงสามารถรับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้พิจารณาได้ ส่วนคำฟ้องที่ขอให้ คณะกรรมการ กสทช.ชดใช้ค่าเสียหายนั้น บริษัทไทยทีวีไม่สามารถฟ้อง คณะกรรมการ กสทช.ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ แต่ต้องฟ้องต่อ สำนักงาน กสทช.ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบแทน ดังนั้นในกรณีนี้หากบริษัทไทยทีวีแก้ไขคำฟ้อง สำนักงาน กสทช.แทนแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นก็ชอบที่จะรับคำฟ้องในข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณาได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews